Miten valitsen oikean hydrauliöljyn?


Markkinoilla on useita erilaisia hydrauliikkaöljyjä

Hydrauliikkaöljyä valittaessa on syytä kiinnittää huomiota öljyn teknisiin ominaisuuksiin eikä tuijottaa ainoastaan hankintahintaa. Öljyvalinnalla voidaan vaikuttaa koneiden kestoikään, polttoainetalouteen sekä käyttöominaisuuksiin.

  1. Oikea viskositeetti?

Ensimmäinen kriteeri öljyn valinnalle on oikea viskositeetti. Koneiden valmistajat antavat suosituksen koneessa käyttävän öljyn viskositeetille. Hydrauliikkaöljyjen viskositeetti ilmaistaan ISO 3448 -normin mukaisesti ISO VG-luokkana. ISO VG -lukuarvo ilmoittaa öljyn kinemaattisen viskositeetin 40°C:ssa yksikössä mm2/s (cSt).
Tyypillisimmät viskositeettiluokat työkone- ja ajoneuvokäytössä ovat ISO VG 32 ja 46. Esimerkiksi perälautanostimissa ja telin keventimissä sekä kuormausnostimissa käytetään juoksevampia ISO VG 15 ja 22 öljyjä. Eräissä työkoneissa suosituksena on paksumpi ISO VG 68 -luokan öljy.

On tärkeää huomata, että ISO VG -luokka kertoo ainoastaan öljyn viskositeetin 40 °C lämpötilassa, se ei kerro öljyn muista ominaisuuksista.

  1. Käyttöympäristön olosuhteet?

Suomalaiset sääolosuhteet asettavat hydrauliikkaöljyn ominaisuudet erityiselle koetukselle. Koneiden on toimittava luotettavasti niin kireimmissä pakkasissa kuin paahtavimmissa helteissä. Samaan ISO VG -viskositeettiluokkaan kuuluvat öljyt voivat käyttäytyä hyvin eritavoin lämpötilan muuttuessa.
Öljy juoksevuuden muutosta lämpötilan muuttuessa kuvataan viskositeetti-indeksillä. Mitä korkeampi viskositeetti-indeksi, sitä paremmin öljy säilyttää juoksevuutensa kylmässä ja pysyy paksumpana kuumassa.

Suomalaisissa käyttöolosuhteissa on perusteltua valita ympärivuotiseen käyttöön öljy, jonka viskositeetti-indeksi on vähintään 140. Tällöinkin on hyvä huomata, että kovimmilla pakkasilla öljy on syytä lämmittää ennen kuin järjestelmää ryhdytään kuormittamaan. Toisaalta on otettava huomioon viskositeetin aleneminen kuumissa olosuhteissa.
Teboil-valikoimassa on myös useita erityiskylmiin olosuhteisiin suunniteltuja öljyjä, jotka mahdollistavat järjestelmien toiminnan myös ilman lämmityskäyttöä.

  1. Miten konetta käytetään?

Erilaiset järjestelmät ja käyttöolosuhteet asettavat erilaisia vaatimuksia öljylle. Teboililla on laaja valikoima hydrauliikkaöljyjä ja valikoimassa on myös erityistarpeisiin räätälöityjä tuotteita. Esimerkiksi kaivosolosuhteissa ja monissa muissa korkean kuormituksen aiheuttavissa työtehtävissä, koneet voivat toimia jatkuvassa raskaassa kuormituksessa ympärivuorokauden ja kaikkina viikonpäivinä. Tällöin öljyissä korostuu leikkauskestävyys, joka vaikuttaa viskositeetin pysyvyyteen. Pitkäkestoiseen ja erikoisraskaaseen käyttöön liikkuvassa kalustossa kaikkein sopivimpia erikoisöljyjä valikoimastamme ovat Teboil Hydraulic Oil Nordic (ISO VG 32) ja Teboil Hydraulic Oil 46 Max-S.

Toisaalta esimerkiksi ajoneuvojen kuormausnostimia käytetään usein jaksottaisesti. Yleensä lastaus ja purkaminen halutaan hoitaa mahdollisimman ripeästi, jolloin hydrauliikkajärjestelmän lämmittelylle ei ole aikaa. Näissä tilanteissa korostuvat öljyn kylmäominaisuudet. Toisaalta kesäaikaan ja hetkellisen raskaamman kuormituksen aikana lämpötilat voivat nousta korkeiksi, jolloin öljyn on oltava edelleen riittävän paksua. Erityisesti tämän tyyppisiin käyttötarpeisiin on suunniteltu Teboil Hydraulic Oil Scandic 32. Valvolinen valikoimasta Ultramax Extreme- hydrauliöljyt.


Miksi viskositeetti on tärkeä?

Öljyn juoksevuusominaisuuksilla eli viskositeetilla on olennainen merkitys hydraulisen järjestelmän toiminnan kannalta. Kavitaation ehkäisemiseksi ja mahdollisimman pienen virtausvastuksen aikaansaamiseksi öljyn tulisi olla mahdollisimman juoksevaa, eli viskositeetin on syytä olla alhainen. Alhainen virtausvastus tarkoittaa käytännössä parempaa hyötysuhdetta ja pienempää polttoaineen kulutusta.

Toisaalta liian alhaisen viskositeetin öljy ei muodosta riittävää voitelukalvoa, jolloin kuluminen lisääntyy. Myös pumpun sisäiset ohivuodot kasvavat liian juoksevaa öljyä käytettäessä.
 Oikeaa viskositeettiluokkaa valittaessa on tiedettävä lämpötilaolosuhteet, joissa kone työskentelee. Öljyn juoksevuus riippuu lämpötilasta, kuumassa öljy on juoksevampaa kuin kylmässä. Jos öljyllä on korkea viskositeetti-indeksi, niin tämä muutos on vähäisempää kuin matalan viskositeetti-indeksi öljyllä.

On tärkeä huomata, että korkean viskositeetti-indeksin öljyjen käytöstä on hyötyä, vaikka kone ei työskentelisikään äärilämpötiloissa. Korkean viskositeetti-indeksin myötä öljyn juoksevuus säilyy optimaalisena laajalla lämpötilan vaihteluvälillä, joka mahdollistaa paremman polttoainetalouden, takaa pumpun voitelun sekä pitää koneen toiminnan täsmällisenä.


Optimiviskositeetti
Tavoitteena on, että öljyn viskositeetti toimintalämpötilassa olisi 10–50 mm2/s, jolloin häviöt ovat pieniä ja pumppu saa tehokasta voitelua. Myös koneiden työliikkeet ovat täsmällisiä ja tehokkaista.

Minimiviskositeetti
Öljyn kuumentuessa saatetaan saavuttaa järjestelmälle sallittu minimiviskositeetti. Tällöin viskositeetti on niin alhainen, että liikkuvien pintojen väliin muodostuva öljykalvo supistuu kriittisen ohueksi ja metalli-metalli-kosketuksia alkaa esiintyä, jolloin kuluminen kiihtyy. Minimiviskositeetti on pumpputyypistä riippuen suuruusluokkaa 10–20 mm2/s.

Maksimiviskositeetti
Kylmässä lämpötilassa öljy paksuuntuu ja tällöin voi tulla vastaan järjestelmän maksimiviskositeetti, jolloin pumppu ei enää kykene pumppaamaan öljyä riittävän tehokkaasti. Maksimiviskositeetti on tyypillisesti suuruusluokkaa 500–1600 mm2/s.


 

Puhtaus on toimintavarmuuden edellytys

Hydrauliikkajärjestelmän luotettavan toiminnan kannalta nesteen puhtaus on elintärkeää. Laitevalmistajien mukaan yli 70 % vaurioista johtuu epäpuhtauksista. Työmaaolosuhteet ovat tyypillisesti likaisia, mutta lian pääsyä öljyn sekaan voi ehkäistä huolellisuuden avulla. Öljyn ja suodattimen vaihtaminen huolto-ohjelman mukaisesti auttaa omalta osaltaan ehkäisemään vaurioita.

Käsittele ja säilytä huolellisesti

Huolto yksinään ei kuitenkaan riitä takaamaan öljyn puhtautta. Usein käy niin, että uusi öljy on likaista jo silloin kun sitä täytetään koneeseen. Jos tynnyrit varastoidaan korkit ylöspäin, kannen päälle kertyy usein likaa. Joskus tynnyrit ovat jopa ulkona, jolloin kansien päälle kertyy vettä. Lämmönvaihtelun aiheuttama alipaine voi imeä astiaan kosteutta ja epäpuhtauksia, vaikka korkit olisivat suljettuna. Tynnyrit onkin viisasta varastoida kyljellään tai ylösalaisin. Tämä säilytysohje pätee muihinkin voiteluaineisiin. Öljynkäsittelyssä ei saa käyttää likaisia suppiloita tai kaatokannuja. Puhtauden varmistamiseksi hydrauliikkaöljy tulisi täyttää koneeseen pumppaamalla suodattimen lävitse, ei kaatamalla suoraan astiasta.

Huolehdi huohotuksesta
Hydrauliikkajärjestelmässä olevan öljyn sekaan epäpuhtauksia voi päästä esimerkiksi tiivisteiden ja huohottimen kautta. Kun öljyä virtaa toimilaitteille, säiliön pinta laskee ja huohotin päästää korvausilmaa sisään. Samalla mukaan voi imeytyä kosteutta ja likaa. Tämän vuoksi huohottimessa tulee olla suodatin, joka vaihdetaan säännöllisesti. Myös huonokuntoisten tiivisteiden uusiminen ehkäisee öljyn likaantumista.

Vesi on vahingollista
Kiinteän lian lisäksi toinen tyypillinen epäpuhtaus on vesi, joka on haitallista monella eri tavalla. Vesi itsessään aiheuttaa korroosiota sekä heikentää öljyn kalvonmuodostuskykyä. Lisäksi se aiheuttaa hydrolyysi-ilmiötä, joka huonontaa öljyn ominaisuuksia. Hydrolyysin yhteydessä syntyy usein happamia yhdisteitä, jotka ovat voivat aiheuttaa vahinkoja pinnoilla. Jos hydrolyysi pääsee etenemään, öljyn viskositeetti laskee aiheuttaen myös tältä osin vauriovaaran. Sinkitön öljy on vähemmän altis hydrolyysille ja muille veden aiheuttamille haitoille kuin tavanomaiset sinkilliset öljyt.


Hydrauliikkaöljyjen erikoistapauksia

Moottoriöljytyyppiset hydrauliikkaöljyt
Moottoriöljyä ei yleensä suositella hydrauliikkaan, koska hydrauliikkaöljyihin verrattuna ne esimerkiksi sitovat itseensä vettä. Lisäksi yksiasteisilla moottoriöljyillä on suppeampi käyttölämpötila-alue ja useimpien moniasteisten moottoriöljyjen viskositeetti-indeksin parantajalisäaineita ei ole suunniteltu hydrauliikkakäyttöön.
Muutamat konevalmistajat suosittelevat kuitenkin omissa hydrauliikkajärjestelmissään moottoriöljypohjaisen hydrauliikkaöljyn käyttöä. Tällaisia kohteita varten valikoimassamme on erikoishydrauliikkaöljyjä, jotka ovat lisäaineistukseltaan moottoriöljyn tyyppisiä, mutta niillä on mm. paremmat kylmä- ja kuumaominaisuudet sekä leikkauskestävyys kuin perinteisillä yksiasteisilla moottoriöljyillä. Valvoline HD SAE 10W ja SAE 30 ovat moottoriöljyjä, joita voidaan käyttää hydrauliöljynä, ISO VG 32.

Hydrauliikkaöljyt märkäjarrujärjestelmille
 Maataloustraktoreissa ja eräissä muissa työkoneissa on tyypillistä, että hydrauliikassa kiertää sama öljy kuin voimansiirrossa ja märkäjarrujärjestelmässä. Teboil Wetol -sarjan tuotteet on tehty tämäntyyppisiin käyttötarpeisiin sopivia UTTO-öljyjä (Universal Tractor Transmission Oil). Usein varsinkin vähän vanhemmissa traktoreissa hydrauliikassa ja voimansiirrossa voidaan käyttää myös STOU-tyyppistä (Super Tractor Oil Universal) Teboil Monitra Plus -öljyä. Valvolinen valikoimasta Unitrac fluid sekä STOU- yleisöljyt. Shelliltä Spirax S4 TXM.

Biologisesti hajoavat hydrauliikkaöljyt
Joissakin kohteissa voidaan tarvita esimerkiksi ympäristönsuojelusyistä biohajoavia hydrauliikkaöljyjä.

Markkinoilla on myös kasviöljyperustaisia öljyjä, joiden tekniset ominaisuudet ovat olennaisesti heikompia. Lisäksi on huomattava että kasviöljypohjaiset öljyt eivät ole yleensä sekoitettavissa muiden öljyjen kanssa.

Valvoline Ultraplant ES 46 on biologisesti hajoava hydrauliöljymme sisäkäyttöön.

Sinkitön hydrauliikkaöljy 

Uudentyyppisillä sinkittömään lisäaineteknologiaan perustuvilla hydrauliikkaöljyillä on erinomaiset voiteluominaisuudet raskaasti kuormitetuissa järjestelmissä. Korkeat lämpötilat ja kosteat olosuhteet nopeuttavat öljyn vanhenemista, jolloin järjestelmään voi syntyä sakkaa, lakkakerrostumia ja muita epäpuhtauksia. Sinkittömillä hydrauliikkaöljyillä on erinomaiset vedenerotus- ja suodatettavuusominaisuudet sekä tavanomaista alhaisempi hapettumistaipumus. Näiden ominaisuuksien ansiosta epäpuhtauksien hallinta on tehokasta ja öljy säilyttää suorituskykynsä vaativissa olosuhteissa ja pitkillä öljynvaihtoväleillä. Sinkitön öljy voi olla tarpeen valita myös ympäristösyistä, sillä sinkitön lisäaineistus on paremmin biohajoava.

Sinkittömiä öljyjä valikoimassamme ovat Teboil Hydraulic 46 Max-S.